Menu Close

Stadgar

§1 Föreningen

Föreningens namn är Zorn Gaming

Föreningen har sitt säte i Mora.

Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt oberoende.

Föreningen är ansluten till Sverok.

Föreningens syfte är att syssla med och öka intresset för gaming.

Föreningen arbetar med likabehandling för att alla medlemmar ska ha samma möjligheter och förutsättningar för att delta i verksamheten och påverka den.

Föreningens verksamhetsår är 1 januari till 31 december.

§2 Bli medlem

Alla personer som godkänner föreningens stadgar har rätt att bli medlemmar.

Medlem blir den som skriftligt har anmält medlemskap till föreningen.

Årsmötet kan bestämma att det är gratis att vara medlem, eller att föreningen ska ha en medlemsavgift. Om det finns en medlemsavgift måste den vara betald för att en person ska räknas som medlem.

Medlemmar har rätt att få information om föreningen, delta i och rösta på årsmöten och kunna väljas till förtroendeuppdrag i föreningen (till exempel styrelse eller valberedning). Medlemmar är skyldiga att följa föreningens stadgar och regler, hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade hos föreningen och behandla andra medlemmar med respekt.

§3 Sluta vara medlem

Medlemskapet gäller till och med det påföljande verksamhetsårets årsmöte. Efter detta måste medlemmen på nytt anmäla medlemskap om den vill fortsätta vara medlem i föreningen.

En medlem som vill gå ur föreningen i förtid ska meddela det i text till föreningens styrelse. Då räknas personen inte som medlem längre.

En medlem som missköter sig kan bli avstängd från föreningens verksamhet och utesluten ur föreningen. En person som blivit avstängd är fortfarande medlem i föreningen men har inte rätt att delta i verksamheten. Om personen utesluts är den inte längre medlem i föreningen. Beslut om avstängning fattas av styrelsen. Beslut om uteslutning fattas av årsmötet. Om en medlem blivit avstängd måste det kommande årsmötet besluta om medlemmen ska uteslutas eller inte. En avstängd medlem har rätt att gå på årsmötet, och får rösta i frågan om sin uteslutning. Styrelsen och årsmötet kan häva uteslutning och avstängning.

§4 Styrelsen

Styrelsen ska vara minst tre personer, där en är ordförande. Styrelsen ska dela på ansvaret.

Styrelsen har ansvar för föreningens pengar, verksamhet, medlemslista, årsmöte och för att det som bestäms på årsmötet blir gjort.

Styrelsen ska bestämma vilka som har rätt att skriva avtal i föreningens namn. De kallas för firmatecknare. Styrelsen kan alltid gemensamt teckna firman.

Styrelsen väljs på föreningens årsmöte, och tillträder så fort mötet är slut.

Alla som är medlemmar i föreningen kan väljas till styrelsen.

§5 Revisorer

Föreningen ska ha en eller två revisorer.

Revisorns uppgift är att granska föreningens ekonomi och styrelsens arbete och redovisa det för nästa årsmöte.

Revisorerna väljs på årsmötet, och tillträder så fort mötet är slut.

En person som sitter i föreningens styrelse kan inte också väljas till revisor.

Revisorn behöver inte vara medlem i föreningen.

§6 Valberedning

Föreningen kan ha en valberedning.

Valberedningens uppgift är att föreslå personer till personvalen på årsmötet.

Alla som är medlemmar i föreningen kan väljas till valberedning.

Valberedningen väljs på årsmötet och tillträder så fort mötet är slut.

Om ingen valberedning väljs, ansvarar föreningens medlemmar gemensamt för valberedningens uppgifter. Medlemmarna skickar då sina förslag till styrelsen och styrelsen ansvarar för att sammanställa och på årsmötet presentera alla som föreslagits.

§7 Årsmöte

Årsmötet ska hållas senast den 31 mars varje år.

För att mötet ska vara giltigt måste föreningens medlemmar meddelas personligen minst två veckor i förväg. Medlemmarna ska få veta tid, plats och vad som ska tas upp på mötet. Om alla medlemmar i föreningen är närvarande på mötet och de enhälligt godkänner det kan mötet vara giltigt även om inbjudan kommit senare än två veckor innan mötet.

Om det finns särskilda skäl kan årsmötet hållas senare än den 31 mars, under förutsättning att medlemmarna godkänner det.

Detta ska alltid tas upp på ett ordinarie årsmöte:

1) Mötets öppnande

2) Beslut om mötets giltighet

3) Val av mötets ordförande

4) Val av mötets sekreterare

5) Val av minst en person att granska protokollet efter mötet, samt vid behov vara rösträknare

6) Fastställande av röstlängd

7) Fastställande av dagordning

8) Styrelsens redovisning av förra årets verksamhet

9) Styrelsens redovisning av förra årets ekonomi

10) Revisorernas redovisning av styrelsens arbete förra året

11) Beslut om ansvarsfrihet för förra årets styrelse

12) Behandling av förslag från styrelse och medlemmar

13) Beslut om årets verksamhetsplan

14) Beslut om årets budget och eventuell medlemsavgift

15) Val av årets styrelse

16) Val av årets revisor(er)

17) Eventuellt val av årets valberedare

18) Mötets avslutande

Om styrelsen, revisorn eller minst en fjärdedel av föreningens medlemmar vill, ska föreningen hålla ett extra årsmöte. Det kan hållas när som helst på året. Samma krav på giltighet gäller för extra årsmöte som för ordinarie. På ett extra årsmöte kan bara det som står i inbjudan tas upp på mötet.

§8 Omröstningar

Alla medlemmar som är på årsmötet har en röst var. Röstning per fullmakt är tillåten. Röstning per post är inte tillåten. I omröstningar gäller att förslaget som fått flest röster vinner. Om en omröstning blir lika två gånger i rad räknas det som att förslaget inte går igenom. Om omröstningen gäller ett personval och resultatet blir lika två gånger i rad får slumpen avgöra. Röster som inte är för eller mot något förslag räknas inte. Personval ska alltid ske i sluten omröstning.

Alla i styrelsen som deltar på ett styrelsemöte har rösträtt. I omröstningar gäller att förslaget som fått flest röster vinner. Om en omröstning blir lika två gånger i rad räknas det som att förslaget inte går igenom. Röster som inte är för eller mot något förslag räknas inte.

§9 Ändra stadgarna

Föreningens stadgar kan bara ändras på ett årsmöte och om förslaget på ändring står med i inbjudan till mötet. För att ändringen ska gälla måste minst dubbelt så många rösta för ändringen, som de som röstar mot.

§10 Nedläggning

Årsmötet kan bestämma att föreningen ska läggas ned. Föreningen läggs inte ned så länge det finns minst tre medlemmar som vill driva föreningen vidare.

Om föreningen läggs ned ska alla föreningens skulder betalas och konton avslutas. Om föreningen har pengar eller saker kvar när den läggs ned ska dessa skänkas till en ideell förening med liknande syfte eller till Sverok. En ansvarig ska utses av årsmötet för att avsluta föreningens konton, säga upp eventuella avtal, sköta överföring av tillgångar och avregistrering från Sverok

Dessa stadgar fastslogs vid konstituerande årsmöte för Zorn Gaming den 2022-09-27.