Menu Close

Vi i styrelsen vill passa på att önska er alla en god jul och ett gott nytt år!

Ett nytt år innebär även att vi står inför ett nytt verksamhetsår. Vi har under 2022 fått allt på plats vad beträffar föreningsformalia och vi har ett väldigt gott samarbete med Sverok. Nu är det bara det roliga kvar, LAN!

Föreningen kommer att bjuda in till LAN bara vi har mer information om var vi ska vara. Men det kommer bli runt samma datum som årsmötet. Vi passar härmed på att även då bjuda in till årsmötet.

Kallelse – Årsmöte 2023
Välkommen till Zorn Gamings Årsmöte!
Plats: Fridhemskyrkan
Datum: 6 Januari 2023
Tid: 12:00

Eventuella motioner skickas till tim.nordlund@zorngaming.lol innan den 31/12-2022.

Dagordning

 1. Mötets öppnande.
 2. Beslut om mötets giltighet.
 3. Val av mötets ordförande.
 4. Val av mötets sekreterare.
 5. Val av minst två personer att jämte ordförande granska protokollet och agera rösträknare.
 6. Fastställande av röstlängd.
 7. Fastställande av dagordning.
 8. Redovisning av förra årets verksamhetsberättelse.
 9. Redovisning av förra årets ekonomiska berättelse samt balansräkning.
 10. Redovisning av förra årets verksamhet enligt revisorerna.
 11. Beslut om ansvarsfrihet.
 12. Behandling av inkomna motioner.
 13. Beslut om årets verksamhetsplan.
 14. Fastställande av medlemsavgift.
 15. Val av styrelse.
 16. Val av revisor.
 17. Val av valberedare.
 18. Mötets avslutande.

En ordlista över vissa omständliga begrepp finns att läsa här: https://discord.com/channels/1024385948919795782/1056162295748771881/1056162295748771881

Mer om hur du skriver en motion finns här: https://discord.com/channels/1024385948919795782/1056202646035382422/1056202646035382422
Om ytterligare hjälp behövs så går det bra att fråga Mysdax eller Joppe på Discord.